Grundlag for foreningen

Grundlag for “EU-modstand fra midten – et nyt midteroprør”.

 

§ 1 Navn

Foreningens navn er: “EU-modstand fra midten – et nyt midteroprør”.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at støtte EU-modstandere og EU-kritikere fra den politiske midte, der opstiller til kommune-, regionsråds-, folketings- og EU-parlamentsvalg, samt at medvirke til, at der afholdes flere folkeafstemninger om EU-spørgsmål. Når der afholdes folkeafstemninger, skal foreningen udføre aktiviteter, der bakker op om, at magt flyttes tilbage til Danmark fra EU eller medvirke til at yderligere suverænitetsafgivelse til EU stoppes. Foreningen skal søge om optagelse i Folkebevægelsen mod EU.

§ 3 Medlemmer

Enhver, der betaler det årlige kontingent, og som kan tilslutte sig foreningens formål og vedkende sig nærværende vedtægter, kan blive medlem.

§ 4 Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes en gang hvert år. Generalforsamlingen indkaldes over e-mail eller per brev med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Årsberetning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Godkendelse af budget
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af to formænd, en kasserer, samt herudover mindst 2 bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter
 8. Valg af revisor og suppleant
 9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være en af de to formænd i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes per e-mail eller per brev med mindst 2 ugers varsel.

§ 6 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, herunder de 2 formænd og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 7 Økonomi

Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling. Foreningen skal udover kontingent indsamle økonomiske midler.

§ 8 Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af kassereren eller en af formændene. Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person. Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over noget foreningen tilhørende. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§ 9 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan foretages, når mindst halvdelen af deltagerne i en generalforsamling stemmer herfor. Forslag til vedtægtsindringer skal fremgå af indkaldelsen.

§ 10 Opløsning

Opløsning: Foreningen kan opløses, når mindst 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor. Den opløsende generalforsamling tager stilling til en eventuel formues anvendelse. Forslag til opløsning skal fremgå af indkaldelsen til begge generalforsamlinger.

§ 11 Kandidater for modtagelse af støtte

Kandidater, der kan støttes økonomisk og politisk, skal have en socialliberal, retsliberal, grøn eller tilsvarende grundholdning.

§ 12 Krav til støttemodtagere

Krav til kandidaterne, der modtager støtte fra foreningen: Kandidaterne skal skrive under på, at de:

 1. er modstandere af Danmarks EU-medlemskab eller er EU-kritikere, der ønsker fundamentale reformer af EU i retning af mindre centralisering og større national selvbestemmelse f.eks. ved afskaffelse af:
  • EU’s overstatslige retspolitik,
  • EU’s forsvarspolitik,
  • finanspagten og
  • euroen samt
  • EU-domstolens mulighed for at give domsafgørelser retsskabende virkning
 2. er tilhængere af respekt og tolerance mellem alle mennesker uafhængigt af etnisk baggrund, hudfarve, religion, køn og seksualitet
 3. grundlæggende er tilhængere af internationalt samarbejde gennem FN, OSCE, Europarådet, EFTA og det nordiske samarbejde
 4. støtter et tættere nordisk samarbejde
 5. støtter flere folkeafstemninger om EU-spørgsmål
 6. hvis de bliver valgt til en lønnet fuldtidspost tilbagebetaler en evt. økonomisk støtte fra foreningen inden for et år efter valget.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling 30. august 2015 i Vanløse